October 26, 2020   5:09:04 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > SP-NP หุ้น TDT อาจถูก ก.ล.ต.สั่งแก้งบ
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 16/08/2005 @ 09:15:22
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า เนื่องจากบริษัท ไทยเกรียง กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (TDT)ได้นำส่งงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ฉบับที่ผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปผลการสอบทานงบ
การเงินของบริษัทได้ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฎในงบ
การเงินอาจไม่ได้แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ไทยเกรียง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 16
สิงหาคม 2548 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี
ประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง รวมทั้งรับ
ทราบคำชี้แจงของบริษัทโดยทั่วถึง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 17
สิงหาคม 2548 จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข หรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าบริษัทไม่
ต้องแก้ไขงบการเงินดังกล่าว

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com