October 26, 2021   3:13:17 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > SECC & SECC-W1
 

???????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 288
วันที่: 10/02/2008 @ 11:15:32
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

:twisted:

การห้ามซื้อขาย Net Settlement และ Margin Trading หลักทรัพย์ SECC และ
หลักทรัพย์ SECC-W1

เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "SECC"
และ "SECC-W1" ในช่วงวันที่ 7 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2551 มีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาและมูลค่าการซื้อขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้า โดยมีการซื้อขายใน
ลักษณะเก็งกำไรอย่างมาก ประกอบกับไม่มีสารสนเทศใดรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่
อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม อันเนื่อง
มาจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายในหลักทรัพย์นั้นอย่างรุนแรง
ตลาดหลักทรัพย์จึงสั่งห้ามซื้อขายในลักษณะหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์
เดียวกันในวันเดียวกัน (Net Settlement) และห้ามสมาชิกให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ (Margin Trading) ของหลักทรัพย์ SECC และหลักทรัพย์ SECC-W1
ชั่วคราวเป็นเวลา 30 วันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2551

:twisted:

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com