August 12, 2020   10:38:55 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 23/10/2005 @ 19:40:48
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ก.ล.ต.ตรวจสอบพบบล.โกลเบล็กมีการบริหารที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ยอมให้เทรดเดอร์ของลูกค้ารายใหญ่หรือวีไอพี สามารถรู้ข้อมูลลูกค้ารายอื่นได้ รวมถึงพบผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินทำให้รู้ข้อมูลภายในได้ และบริษัทไม่ได้ลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีใช้บัญชีลูกค้ารายหนึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าอีกราย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)แจ้งถึง ผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ปรากฏว่าการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548ปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัดมีความเสี่ยงในระดับสูง โดยบริษัท ไม่มีระบบในการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในห้องวีไอพี (VIP)สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายอื่นของบริษัทในลักษณะเรียลไทม์อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา 113 วรรคหนึ่ง

สำนักงานก.ล.ต.ได้สั่งการให้บริษัทจัดให้มีระบบในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตใหม่โดยปรับปรุงห้องวีไอพี บางห้องเป็นห้องค้าและสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะรายที่ตนดูแลเท่านั้น

นอกจากนี้บริษัทก็มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทไม่มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ในบัญชี watch list ของหลักทรัพย์ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทไป company visit ไม่ครบถ้วน อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา 113 วรรคหนึ่งโดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยกำหนดให้ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จัดส่งรายชื่อบริษัทที่ไป company visitให้พนักงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานทุกเช้าก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวในบัญชีwatch list ต่อไป

บล.โกลเบล็กได้แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการมีอำนาจในการจัดการ โดยที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการมีอำนาจในการจัดการและถือหุ้นในบริษัทจำกัดเกินกว่า1%อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา 103(8)ซึ่งต่อมาบริษัทได้แก้ไขโดยได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นกรรมการมีอำนาจในการจัดการแล้ว

ทั้งนี้บริษัทไม่มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงโดยพบว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะเรียลไทม์และเป็นกรรมการลงทุนที่มีหน้าที่ตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอาจทราบข้อมูลภายในจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วย

สำนักงานก.ล.ต.ได้สั่งการให้บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันความขัอแย้งทางผลประโยชน์กรณีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทในกลุ่มเดียวกันผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกันเป็นการเฉพาะรวมทั้งให้จัดทำแผนการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตราการที่กล่าวและแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน และจัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงานด้วยโดยบริษัทได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมและแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้บล.โกลเบล็ก จำกัด(มหาชน) ยังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเท่าที่ควรโดยบริษัทมีการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้ามากกว่าการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีโดยบริษัทมิได้ลงโทษเจ้าหน้าที่การตลาดให้เหมาะสมในกรณีตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่การตลาดมีการใช้บัญชีของลูกค้ารายหนึ่งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งและบริษัทยินยอมให้นำค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในวันทำการถัดไปมาหักกลบค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในวันทำการก่อนหน้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทมิได้แยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทให้ครบถ้วนอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยได้แยกทรัพย์สินของลูกค้าถูกต้องครบถ้วนแล้วและได้แก้ไขแบบรายการแสดงทรัพย์สินของลูกค้าและแบบรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิถูกต้องแล้ว

 กลับขึ้นบน
nikei
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 692
#1 วันที่: 23/10/2005 @ 19:46:06 : re: ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3 อ่านคนแรก อิอิ ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#2 วันที่: 24/10/2005 @ 11:24:30 : re: ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
ไร้จรรยาบรรณที่สุด ฟฟฟฟ2
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#3 วันที่: 24/10/2005 @ 12:08:12 : re: ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
รายย่อยควร จะปิดบัญชี ไปเปิดที่อื่นเพื่อเป็นการสั่งสอน .0001
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#4 วันที่: 27/10/2005 @ 06:00:00 : re: ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
ที่นี่มีอะไรที่แสบๆ ยิ่งกว่านี้อีกครับ ระดับ กลต ตรวจอย่างไรก็ไม่มีทางพบ
 กลับขึ้นบน
Spider
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 75
#5 วันที่: 27/10/2005 @ 09:53:22 : re: ก.ล.ต.ตรวจพบไชนีสวอลโกลเบล็กอ่อน
อู้ ดูเหมือนมีคนมาเยี่ยมจากกระทิงเขียว

ดีนะ ไม่ได้มาขายประกัน .0008 .0008 .0008
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com