October 26, 2021   4:11:22 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > สจพ.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2549
 

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
วันที่: 04/04/2006 @ 16:25:32
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสมทบพิเศษ รอบสอง
ปีการศึกษา 2549 ในระดับปริญญาตรี 3 ปี และ 4 ปี รายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ (มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.) ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลคะแนน O-NET, A-NET ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
จัดการศึกษาที่ สจพ. กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - สถิติประยุกต์ - เคมีอุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร - สถิติธุรกิจและการประกันภัย - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - เทคโนโลยีชีวภาพ - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมโยธา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ สจพ.ปราจีนบุรี
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
จำหน่ายใบสมัคร 24 เมษายน ? 6 พฤษภาคม 2549 ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ รับสมัคร 28 เมษายน ? 6 พฤษภาคม 2549 ที่ชั้น 3 อาคาร 46 เวลา 09.00 ? 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ งานเอกสารและการพิมพ์ ชั้น 3 อาคาร 46 สจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1129, 1139 หรือ www.kmitnb.ac.th

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com